, ,

ഈ വാവകൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടോ എന്നാ ബുദ്ധിയാ

Kids are getting too smart

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%