, ,

നമ്മൾ മലയാളികൾ മണ്ടൻമാർ തന്നെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചക്ക മുറിച്ചത് ഓർക്കുെബാ

Jack fruit

What do you think?

-10 points
Upvote Downvote

Total votes: 14

Upvotes: 2

Upvotes percentage: 14.285714%

Downvotes: 12

Downvotes percentage: 85.714286%