, ,

പ്ലാസ്റ്റിക്‌കൊണ്ട് അരി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആണോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നേ

Plastic Rise

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 22

Upvotes: 11

Upvotes percentage: 50.000000%

Downvotes: 11

Downvotes percentage: 50.000000%