, ,

വെള്ളംകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് മുറിക്കാം . വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ

Waterget cut iron

What do you think?

-3 points
Upvote Downvote

Total votes: 5

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 20.000000%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 80.000000%