, ,

ഈ പിള്ളേർക്ക് ഉറപ്പായും വട്ടാ . ഹോ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കണേ

I wish I was still a little kid


What do you think?

-2 points
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 1

Upvotes percentage: 25.000000%

Downvotes: 3

Downvotes percentage: 75.000000%