,

കിടു കിടിലൻ ഫ്ലാഷ് മൊബ് . മിസ്സ് ചെയ്യല്ലേ

Flashmob

What do you think?

-4 points
Upvote Downvote

Total votes: 4

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 4

Downvotes percentage: 100.000000%