,

അത്യുഗ്രൻ English Devotional Album

International Quality-യിൽ Praise and Worship Songs-കളുമായി ഇതാ ഒരു അത്യുഗ്രൻ English Devotional Album വരുന്നു.
Jino Kunnumpurath അവതരിപ്പിക്കുന്ന 103-മത് Album ആയ Wings Of Prayer & Praise ഈ May 1-ന് ലോകമെമ്പാടും വിപണിയിൽ എത്തുന്നു.

Here is the final official Trailer Of the Album Named “Wings Of Prayer And Praise”.

I Jino Kunnumpurath is glad to inform all concerned that ‘Jino Kunnumpurath Music Factory’ is bringing our an English Christian Musical Album named “Wings of Prayer & Praise”. This will be of world standard and to the benefit of the people who love music and song all over the world.This is my 103rd Album. The Script is written by a sister named Clodia Gohain Borah and the music is also given by her. She is from the state of Assam. The songs are sung by western singers: V.J. Traven, George Peter, and Clodia Gohain Borah. The Musical Program Arranged and Mixing of this Album is done by an International Music programmer named Jovery George Sujo. The Mastering work of this Album is Done by an “Grammy Award Winner” Named Jerard Hairston – Sound Better studio U.S.A. It will be introduced to the world by May 1 st 2017 Monday .

Album : Wings of Prayer & Praise
Music & Lyrics : Clodia Gohain Borah
Singers : George Peter,V.J.Traven,Clodia Gohain Borah
Music Programmed Arranged and Mixed By : Jovey George Sujo
Guitar Session : Sumesh Paramwshwar
Mastered by : Jerard Hariston
Studios : Sound Better Studio USA, NHQ-Kochi,My Studio – Kochi
Camera : Jobin Kayanad
Editing : Mendos Antony
Harmony : Rock Biju, Jovey Sujo,Shamitha,Clodia Gohain Borah
Sound Engineers : Sai Prakash,Nishant B T,Binil
Produced By : Jino Kunnumpurath
Banner : Zion Classics

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%