, ,

സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക…അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും…….😢😢😢

അശ്രദ്ധ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ..

സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക…അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും…….😢😢😢

Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട पत्तनमतिट्टा 发布于 2017年8月10日

സ്കൂട്ടർ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക…അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും…….😢😢😢

പരമാവതി  share ചെയ്യുക

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%