,

അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ ചിരിയുടെ ഉത്സവരാവിൽ വന്നു എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ച കലാകാരി . എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും അനുഗ്രഹവും പ്രതീഷിക്കുന്നു

 

അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിൽ ചിരിയുടെ ഉത്സവരാവിൽവന്നു എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ചകലാകാരി .എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവുംഅനുഗ്രഹവും പ്രതീഷിക്കുന്നു കാണാൻ മറക്കല്ലേ സ്വന്തം വെള്ളിമൂങ്ങ

വെള്ളി മൂങ്ങ 发布于 2017年8月11日

അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഉത്സവത്തിന്റെ
വേദിയിൽ ചിരിയുടെ ഉത്സവരാവിൽ
വന്നു എല്ലാവരെയും വിസ്മയിപ്പിച്ച
കലാകാരി .
എല്ലാവരുടെയും പ്രോത്സാഹനവും
അനുഗ്രഹവും പ്രതീഷിക്കുന്നു

share  ചെയ്തു  കാണുക

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%