, , ,

തിരുവന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ച പുതിയ ബൈക്കിൽ. പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഉപ്പ് വാരിയിട്ടു പോലീസ്‌കാരുടെ തെണ്ടിത്തണം. കുറ്റക്കാരായ  പോലീസ്കാര്‍ക്ക്  എതിരെ  നടപടി  ഉണ്ടാകുന്ന  വരെ  share  ചെയ്യ്

തിരുവന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ച പുതിയ ബൈക്കിൽ.
പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ ഉപ്പ് വാരിയിട്ടു പോലീസ്‌കാരുടെ തെണ്ടിത്തണം.

കുറ്റക്കാരായ  പോലീസ്കാര്‍ക്ക്  എതിരെ  നടപടി  ഉണ്ടാകുന്ന  വരെ  share  ചെയ്യ്

Whats App Thumbappdam 发布于 2017年8月11日

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%