,

വന്ദേ മാതരം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നൊക്കെ വലിയ വായിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന യുപിയിലെ  മന്ത്രിയോട് എങ്കിൽ ഒരു നാലു വരി വന്ദേമാതരം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കാൻ ചാനൽ അവതാരകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ.,… ബാക്കി പറയുന്നില്ല, കണ്ടു നോക്കൂ…

വന്ദേ മാതരം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നൊക്കെ വലിയ വായിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന യുപിയിലെ  മന്ത്രിയോട് എങ്കിൽ ഒരു നാലു വരി വന്ദേമാതരം ചൊല്ലിക്കേൾപ്പിക്കാൻ ചാനൽ അവതാരകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ.,…

ബാക്കി പറയുന്നില്ല, കണ്ടു നോക്കൂ…

വന്ദേ മാതരം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നൊക്കെ വലിയ വായിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന യുപിയിലെ ആർ എസ് എസുകാരനായ മന്ത്രിയോട് എങ്കിൽ ഒരു നാലു വര…

Dhanu Prasad Kurumpelil 发布于 2017年8月12日

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%